• Lithuanian Summer Festival 2013.07.22

  Bhakti Bringa Govinda Swami

 • Kitan

  Chandramukha Swami

 • Jaya Radha Madhava 25.01.2004

  Bhakti Vijnana Goswami

 • Suddha Bhakata Charana Renu

  Bhakti Charu Swami

 • Gurvastakam

  Nagaraja Dasa

 • Sri Krishna Govinda

  Chandramukha Swami

 • 03 Kabe Habe BoloSeDin

  His Holiness Niranjana Swami

 • Jaya Radha Madhava

  His Holiness Indradyumna Swami

 • Yamunastakam

  Karnamrita Dasi

 • Sri Gurucarana

  Atmarama Dasa