رادیو اصلاحات

رادیو اصلاحات، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وس…

 • انجیل چیست؟ درس ۳۲

  کشیش سهراب رامتین

 • درس ۸_ اقتدار خدا

  کتاب ایوب

 • واجب‌الوجود بودن خدا

  صفات خدا

 • درس ۲_ حوزه و هدف الهیات

  شالوده‌ها، بخش اول

 • انجیل چیست؟ درس ۳۲

  کشیش سهراب رامتین

 • درس ۹- کشف اراده‌ی خدا

  مبانی زندگی مسیحی

 • درس ۹- از میان گردباد

  کتاب ایوب

 • مزامیر فصل ۷۳

  دکلمه

 • باب ۲۹

  کتاب خروج